За град София безплатна доставка с наш транспорт при покупки над 80 лв.
За страната безплатнa доставка при покупки над 100 лв. до офис на Speedy (с изключение на чаши)

Общи условия

default

Общи условия за ползване на услугите на caffemarket.com

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате онлайн магазина caffemarket.com.

Caffemarket.com се управлява от администратор и се използва от Потребителите при условията, посочени по - долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на онлайн магазина www.caffemarket.com. Достъпът, разглеждането или използването на онлайн магазина означава приемане и съгласие на Потребителите с Oбщите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте онлайн магазина caffemarket.com.I. ДЕФИНИЦИИ

„ОУ“ – Общи условия за използване на онлайн магазина caffemarket.com.
„Онлайн магазин“, „Уеб сайт“ – Уеб сайт с адрес caffemarket.com.
„Ние“, „Доставки/а“, „caffemarket“ – Означава „ЗАГАТО“ ООД, собственик на онлайн магазина caffemarket.com.
„Администратор“ – Търговско дружество „ЗАГАТО“ ООД, което управлява/поддържа уеб сайта и платформата. За връзκa c нac – 0886 300 888.
„Потребител“ – Физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на онлайн магазина.
„Услуги“ – Всички услуги на Администратора или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за Потребителите на онлайн магазина caffemarket.com.
„Лични данни“ – Означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство („ЗЗЛД“).
„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – Означава настоящите Общи условия. С кликването върху, който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на уеб сайта.


II. ДАННИ НА ДОСТАВЧИКА

Собственик на онлайн магазина caffemarket.com е „Загато“ ООД – дружество, регистрирано в Република България, със седалище: гр. София, ул. „Живко Николов“ 14, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 121102130, телефон за контакт – 0886 300 888; имейл: info@caffemarket.com. Адресът на управление е: гр. София, ул. „Кукуш“ 1, телефон за контакт – 0886 300 888.


III. ПРИЕМАНЕ, СЪГЛАСИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ОУ

1. Настоящият документ представлява Общите условия или условията на ползване на caffemarket.com. ОУ представляват правно споразумение между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на онлайн магазина. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на уеб сайта.
2. ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителите използват за пръв път сайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на онлайн магазина.
3. Взаимоотношенията между Потребителите и Администратора във връзка с използването на уеб сайта caffemarket.com се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.


IV. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Уеб сайтът caffemarket.com е онлайн магазин, собственост на “Загато“ ООД и на него се предлагат продукти, които компанията разпространява. Уеб сайтът предоставя информация и възможност при условията на настоящите Общи условия за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите, предлагани в електронния магазин, организиран от “Загато“ ООД. Настоящите Общи условия дават информация на Потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уеб сайта/ онлайн магазина. Всеки Потребител, работещ с уеб сайта е обвързан с правилата на настоящите Общи условия от момента на влизане в уеб сайта до напускането му. “Загато“ ООД си запазва правото да извършва промени в данните и Общите условия без предварително анонсиране, като същите стават обвързващи за потребителите от момента на тяхното публикуване. Всички стоки, предлагани в онлайн магазина, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.
2. На онлайн магазинът Доставчикът публикува:
а) Информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Caffemarket.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на продуктите и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
б) Стоки с цени в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. Caffemarket.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на уеб сайта преди доставката им за неактуализирана информация на уеб сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в уеб сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.
в) Информация за правата на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите, уредени от Закона за защита на потребителите.
г) Информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора.
д) Всякаква друга информация, която Доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.
Информационните услуги на уеб сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“. Caffemarket не носи отговорност за точността на публикуваната информация и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на уеб сайта.


V. ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

1.Поръчка може да се извърши от различни раздели в уеб сайта, където има публикувани продукти. Всяка продуктова страница съдържа описание на продукта, допълнитела информация, една или няколко снимки на продукта и цена. Посочената цена е за 1 брой в лева с начислен ДДС. В посочената цена на продукта не е включена цена за доставка и разходите по плащане, ако има такива. При приемане на заявката към цената на поръчката се добавя и цената за доставка и разходите по плащане, ако има такива. Цената на доставката се изчислява автоматично от интегрираната системата на обслужващата куриерска фирма съобразно теглото и адреса за доставка. По време на поръчката Ви цената се изписва в модула за доставка и можете да се ориентирате за точната стойност на доставката на Вашите продукти преди да сте финализирали поръчката си.
2.Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в онлайн магазина caffemarket.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на уеб сайта възможности. По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за онлайн покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. При извършване на регистрация и/или поръчка Потребителят посочва основните данни съобразно дадените в уеб сайта опции, като следните данни са задължителни: име и фамилия, адрес, град, държава, област, телефон, парола и имейл за потвърждение на извършената от Потребителя поръчка. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва Доставчика със задължението за изпълнение на поръчката и доставката.
3.Извършването на конкретна покупка става от поръчка и минава през няколко етапа, включващи добавяне на продукта в кошницата, въвеждане на изискуемите данни за доставката и изпращане до Доставчика на поръчката/заявката за закупуване на избраните продукти. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. Чрез натискане на бутона „Потвърди“, Потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (Потребителят) и „Загато“ ООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите.
Страна по договора със “Загато” ООД/Доставчикът, ЕИК 121102130 е Потребител/Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребител. Този договор се счита за сключен от момента на извършване и потвърждаване на регистрационната форма в информационната платформа от Потребител за съответната заявка. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика. „Загато”ООД доставя стоките на посочения от Потребителя адрес посредством куриерска фирма „Спиди“ АД и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.
Правила за поръчка: Договорът сключен между Потребителя и сайта е договор за продажба от разстояние при условията на авансово или отложено плащане.
Начините и средствата за плащане са:
Авансово:
EasyPay, Кредитни карти / Дебитни карти (директно плащане), Наложен платеж, Банков трансфер и плащане на място в магазинa. „Загато“ ООД НЕ събира картови данни и като търговец нямаме достъп до тях, а само обслужващата ни банка.
Всички разплащания се извършват на страницата на обслужващата ни банка.
Максималната сума за транзакция е 2000.00 лева.
Предвид динамиката в стокоооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на онлайн магазина към даден момента да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез онлайн магазина. При всички случаи caffemarket.com потвърждава възможността/ невъзможността за доставка на заявената през онлайн магазина стока.
Caffemarket.com има право да променя цените, посочени в уеб сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на уеб сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на уеб сайта, в резултат, на което поръчката не може да бъде изпълнена, Caffemarket.com има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
4.Заплащане на закупени стоки и услуги. При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на caffemarket.com или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.
При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на “ Загато“ ООД, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, caffemarket.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.
При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока, съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, caffemarket.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.


VI. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Потребителят има право да избере дали заявената, поръчана и предплатена (или отложена за плащане след доставката) от него стока може да му бъде доставена директно на адрес, посочен от него – чрез куриер или да я вземе лично от офиса на “Загато” ООД/Доставчикът, ЕИК 121102130.
!!!!Стойността на транспортните разходи за гр. София са безплатни при направени поръчки над 80.00 лв., под тази стойност се начисляват 6.00 лв. с ДДС транспортни разходи, като те се извършват с наш транспорт. Куриерските услуги на територията на страната се извършват с фирма Speedy за сметка на Потребителя, когато е посочен начин на доставка до адрес. При избран начин на доставка, до офис на Speedy при покупки над 100 лв. доставката е безплатна с изключение на чаши и вода. Стойността на доставката им се определя съгласно тарифите за ценообразуване на куриерска фирма /Speedy и Еконт/, като Потребителят може да се осведоми за нея по време на извършване на поръчката – на страницата на количката – още преди да започне процедурата по изпълнение на поръчката.
!!!!!В случай, че избраният, поръчан и предплатен артикул е изчерпан и доставчика е в невъзможност да изпълни поръчката, Потребителят може да замени дадените продукти с други на същата стойност или Потребителят има право при изрично желание от негова страна платената сума да му бъде възстановена.
!!!!Срок на доставката: в период от 24 часа до 4 работни дни. След приемането и обработването на поръчката Доставчикът си запазва правото да удължи срока на доставката с период до 30 работни дни/ при обстоятелства различни от нормалните/. Доставчикът ще уведоми Потребителят чрез имейл, в такъв случай, за обстоятелствата, възможностите и правата му.
2. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес е от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на caffemarket.com.
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителят начин и според посочените срокове. Caffemarket.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителя и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителят, заявил доставката.
3. Цената за доставка се определя в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката. При поръчка за покупка от онлайн магазина, в “Бележки към поръчката” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като caffemarket.com съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен. Caffemarket.com може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от caffemarket.com информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.
Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията, публикувана за поръчвания артикул. Сумата за доставка се поема от клиента.
4. Caffemarket.com не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от caffemarket.com обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява caffemarket.com на тел. 0887 800 350 . При приемане на доставката от Потребителят без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно caffemarket.com на тел. 0887 800 350. Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
5. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, caffemarket.com не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на подадената невярна информация от Потребителя.
При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
6. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, caffemarket.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.
7. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването на caffemarket.com за такова искане на тел: +359 2 812 99 98 или на email: info@caffemarket.com
8. Caffemarket.com си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
Caffemarket.com извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.


VII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

Потребителите имат право на рекламация или да се откажат от сключения договор в сроковете и при условията предвидени и регулирани от законите в Р. България, в частност Закон за защита на Потребителя.
1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор в срок oт 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
2. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
• за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които “Загато” ООД/Доставчикът, ЕИК 121102130 не е в състояние да контролира;
• за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова индивидуална поръчка;
• за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
• за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения свързани с хигиената или защита на здравето;
3. В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по ал.1, “Загато” ООД / Доставчикът, ЕИК 121102130 е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми не по - късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
4. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми caffemarket.com за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
5. Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта caffemarket.com, като в случай че използва тази възможност, caffemarket.com незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
6. В случай, че потребителят се откаже от договора, caffemarket.com ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най - евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от caffemarket.com), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по - късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира caffemarket.com за неговото решение за отказ от договора. Caffemarket.com ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.
7. Caffemarket.com има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по - рано.
8. Потребителят следва да изпрати на caffemarket.com или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал caffemarket.com за отказа си от договора.
9. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на caffemarket.com преди изтичането на 14-дневния срок.
10. Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката в размер на до 10 лв.
11. Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
12. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. Caffemarket.com запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.


VIII. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА . ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

1. Доставчикът има право:
а) да поставя електронни препратки към други интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уеб сайтове и в потребителския профил;
б) да изпраща до Потребителя нюзлетъри (newsletters), бюлетини и други подобни, за чието получаване Потребителят е дал съгласие;
в) да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, имейл адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията; информация, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Доставчика услуги; участие в промоции, томболи и състезания; попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други; като Доставчикът ще използва информацията при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
2. Доставчикът:
а) полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
б) не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет;
в) не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
г) доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки, не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
д) не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
е) доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези интернет страници и ресурси, както и не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание;
ж) няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина;
3. Потребителят се задължава:
а) да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и имейл адрес за кореспонденция;
б) да плати цената на заявената от него стока;
в) да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
г) да получи стоката;
д) да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
е) да не прави достояние на трети лица паролата си или отговора си на тайния въпрос (ако такъв е предвиден) и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
ж) с оглед спецификата на интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход“;
з) да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването ѝ;
4. Потребителят има право на:
а) достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет;
б) достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
в) да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания (Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалото приложимо законодателство);
г) да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено;
5. Потребителят се задължава:
а) да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки – ред и условия, публикувани на онлайн магазина и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
б) да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
в) да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
г) да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
д) да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
е) да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
ж) да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
6. При неспазване на поетите задължения от страна на Потребителя Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
7. При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране не потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.
8. Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.
9. Потребителите на уеб сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
10. Потребителите нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уеб сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите Общи условия и други общовалидни ограничения.
11. В разделите от сайта, определени за покупка на продукти от Потребителя, се изисква да подаде и се събира определена информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката на Потребителя. „Загато“ ООД няма да използва тази информация по други начини, освен предвидените и посочените в настоящите условия, като с това гарантира спазването на конфиденционалността ѝ. „Загато“ ООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, както и с предоставената от производителите и/или вносителите информация за стоките, която поддържа в уеб сайта; не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уеб сайта от компютърни вируси или други заплахи.
12.Изложената в уеб сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
13.„Загато“ ООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки). „Загато“ ООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на Потребителя при ползването на услугите в уеб сайта.
14.„Загато“ ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до caffemarket.com. „Загато“ ООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
15.„Загато“ ООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя или вносителя.
16. „Загато“ ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
17. „Загато“ ООД се задължава да спазва договореностите с Потребителя с дължимата грижа.


IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на уеб сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. Ползването на онлайн магазина caffemarket.com от Вас представлява приемане от Ваша страна на всички правила, условия и указания.
Настоящите Общи условия и правила за работа с клиенти на “Загато” ООД/Доставчикът, ЕИК 121102130, отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА caffemarket.com Е ОБВЪРЗАНО ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО (ЗАРЕЖДАНЕТО НА) САЙТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА В ТЯХ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛВАЙТЕ САЙТА. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ ОСВЕН СЪГЛАСИЕТО СИ С ТЯХ, СЪЩО И, ЧЕ ИМАТЕ ПРАВОТО, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ДЕЕСПОСОБНОСТТА ДА ПРИЕМЕТЕ И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

Координатите на caffemarket.com са следните:
София, ул. „Кукуш“ 1
Тел.: 0887 800 350 / email: info@caffemarket.com /caffemarket.com